Kosten en vergoedingen

Praktische informatie


Psychotherapie


Verwijzing


Aanmelden


Contact


 

Vergoeding van psychotherapie aan volwassenen vanaf 18 jaar

Per 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ, het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Het bestaande DBC-model is per 31-12-2021 afgeschaft. In het Zorgprestatiemodel worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een behandelsessie, e-mailcontact of intercollegiaal overleg) apart in rekening gebracht. De tarieven zijn afhankelijk van de functie van de therapeut en de lengte van de sessie en kunt u hier inzien. Zie deze cliëntenfolder voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel.

Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Uitsluitend uw basisverzekering is relevant voor de hoogte van uw vergoeding: het maakt voor de vergoeding dus niet uit of u aanvullend bent verzekerd. Houd er rekening mee dat in ieder geval eerst uw eigen risico van minimaal €385,- wordt aangesproken, als uw zorgverzekeraar dit niet al voor andere zorgkosten had geïnd. Wanneer u zelf met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, telt dat bedrag.

Binnen mijn praktijk wordt uitgegaan van 'planning is realisatie', wat inhoudt dat er bij het declareren van een prestatie wordt uitgegaan van de tijd die vooraf voor u is ingepland; ook als het gesprek in de praktijk iets langer of korter heeft geduurd.

Is er sprake van problematiek die buiten de verzekerde zorg valt (bijvoorbeeld een aanpassingsstoornis of relatieproblemen) dan wordt er gesproken van een Onverzekerd Zorgproduct. De kosten voor een Onverzekerd zorg product zijn  €151,76 per sessie.

Eigen risico
De kosten van het eigen risico van uw zorgverzekering komen voor uw rekening.

No-show 
Wanneer u een afspraak wilt annuleren, dient u dit 24u van te voren te doen. Voor afspraken die korter dan 24u van te voren zijn afgezegd, zal bij u het consulttarief  in rekening worden gebracht.

Contracten
Praktijk Te Giffel heeft voor 2024 contracten afgesloten met Zilveren Kruis/VGZ/ONVZ/DSW/Caresq/ASR (en alle labels die er onder vallen)

Betalingsvoorwaarden

 

 

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Scroll naar boven